polskiepodatki.pl

 

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r., jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy (tj. za 2013 r.) wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w ustawie o rachunkowości, tj. 1.200.000 euro (art. 24a ust. 4 ustawy o pdof i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości także spółdzielnie socjalne są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000 euro. Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 24a ust. 6 ustawy o pdof i art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Limit przychodów decydujący o zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2014 r. wynosi 5.059.560 zł (1.200.000 euro × 4,2163 zł/euro - kurs średni NBP obowiązujący w dniu 30 września 2013 r.).

Wymienione na wstępie jednostki, tj. osoby fizyczne, spółki oraz spółdzielnie socjalne mogą także na zasadzie dobrowolnego wyboru zaprowadzić od 1 stycznia 2014 r. księgi rachunkowe, mimo nieosiągnięcia w 2013 r. wymaganego limitu przychodów (tj. 5.059.560 zł). W takim jednak przypadku podmioty te przed rozpoczęciem roku obrotowego obowiązane są do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości i art. 24a ust. 5 ustawy o pdof).

Termin złożenia w urzędzie skarbowym zawiadomienia o dobrowolnym zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2014 r. upływa 31 grudnia 2013 r. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje brakiem możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych od nowego roku.

Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013, strona 1, Dział: Strona tytułowa

Autor: Ewa Kowalska


Data i godzina : 2013-12-12 13:37:55 Redaktor: Joanna Sokołowska

Źródło : http://www.gazetapodatkowa.pl/ Czytaj więcej